Vakıf Yönetmeliği

ÇANAKKALE-TÜBİNGEN TROİA VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ KURULUŞ KARARI VE YÖNETMELİĞİ

1- İktisadi İşletmenin Amacı ve Ünvanı:

Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı senedinin 5.nci Maddesinde belirtilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekli gelir ve kaynakları üreten her türlü ticari faaliyette bulunmak üzere; ticari faaliyete esas olacak her türlü taşınır ve taşınmazları satın alma, satma ,kiralama ,kiraya verme:ticari , sınai işletme ve şirket kurma ,bunlara ekler yapma kurulmuş bu gibi şirket ve işletmelere ortak olma vb. her türlü ticari faaliyetin yasal esaslara uygun biçimde yürütülebilmesi için ünvanı “Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı İktisadi İşletmesi” olan ve iktisadi işletme esasına göre çalışacak bir işletme kurulmasına,bu işletme bundan sonraki maddelerde kısaca “İktisadi İşletme”,Çanakkale- Tübingen Troia Vakfı’ da “Vakıf” olarak anılacaktır.

2- İktisadi İşletmenin Çalışma Biçim Ve Koşulları:

İktisadi İşletmenin, Vakıf senedinde, vakıf yönetim kurulu kararlarında belirtilen amaç, ilke ve esasları çerçevesinde kendi yönetim kurulu vasıtasıyla 6.madde de belirtilen konularda faaliyet göstermesine;

3- İktisadi İşletmenin Merkezi Ve Şubeleri:

İktisadi İşletmenin merkezi, vakıf merkezinin bulunduğu Fevzipaşa Mah.Tıflı Sk.No:16 Çanakkale adresindedir. Gereken hallerde adres değişikliğine, şube açılmasına ve kapanmasına, şube ve merkez örgütü yönetici kadrolarına atama yapılmasına ve yetkililerinin tespitine vakıf yönetim kurulunun karar vermesine;

4- İktisadi İşletmenin Sermayesi:

İktisadi İşletmeye Vakıf bütçesine kuruluş sermayesi olarak 5.000 YTL.nin nakit olarak tahsis edilmesine, sermaye arttırmaya ve eksiltmeye vakıf yönetim kurulunun karar vermesine;

5- İktisadi İşletmenin Kaynakları, Gelirleri ve Giderleri:

İktisadi İşletmenin,Vakıf Yönetim Kurulu tarafından sermaye olarak tahsis edilen miktarın dışında vakıf tarafından işletilmek üzere devredilen diğer kaynakları değerlendirmesine, vakıf senedinde ve yönetmelikte belirtilen amaç, konu, ilke ve esaslar çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelir fazlasının kalanı, Vakıf Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarı yıl sonunda vakfa devredilmesine, Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla yeni yatırım ve faaliyetler için kullanılmak üzere gelir fazlasının kalan miktarının iktisadi işletme bünyesinde kalmasına, İktisadi İşletmenin, amaçlarını ve bu

yönetmelikte belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilmek için, yıllık bütçesi çerçevesinde her türlü personeli çalıştırma, araştırma, her türlü taşınır taşınmazlar ve araç gereç satın alma, kiralama, bakım onarım ve yönetim için gereken harcamalar ile işletmeciliğin gerektirdiği tüm giderleri yapmasına;

6- İktisadi İşletmenin Faaliyet Konuları:

İktisadi İşletmenin aşağıdaki konularda faaliyet göstermesine;
a) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla dükkanlar, kafeterya, etkinlik merkezleri gibi yerler açmak ve işletmek, taşınmaz edinmek, kiraya vermek ve gelir elde etmek, Konferanslar, sergiler, tiyatro gösterileri, konserler, kurslar organize ederek gelir sağlamak,
b) Aktüel, kültürel, belgesel, bilimsel ve sanatsal konularda kitap, dergi, broşür, afiş, hediyelik ürün, web sitesi, film, fotoğraf, disket, CD, VCD, DVD üretmek, çevirmek, çoğaltmak ve yaymak onları kuruluşlarla uğraşan firma ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
c) Yurt içinde ve dışında başta arkeoloji ile ilgili olmak üzere bilimsel, sanatsal ve kültürel konularla ilgili toplantılar, geziler, sergiler, kurslar, fuarlar organize etmek,
d) Yukarıda ve vakıf tüzüğünün 5.nci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmaz malları almak ve kullanabilmek,
e) İlgili mevzuat çerçevesinde işbirliği yapmak ve ortaklıklar kurabilmek,

7- İktisadi İşletmenin Yönetim Biçimi:

İktisadi İşletmenin faaliyetleri ve yönetimi, Vakıf Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 3 (üç) kişiden oluşan İktisadi İşletme Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre yönetilmesine;
a) İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2 (iki) yıldır.Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.Herhangi bir nedenle görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yenisi görevlendirilir; yeni üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar, İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Vakıf Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
b) İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Başkan, Sekreter, Sayman olarak atanır. Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Kararların işlenebilmesi için noter onaylı bir karar defteri tutulur. İktisadi İşletme Yönetim Kurulu, kararlarını yürütmesi için kendisine karşı sorumlu olan bir işletme müdürü çalıştırır. İşletme Müdürü oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
c) İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Sekreter üyesi yada yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek diğer bir üyesi, İşletme Müdürü ve işletmenin sorumlu personeliyle, kararların ve bunların gerektirdiği işlerin yürütülmesi çerçevesinde gerekli görülen sürelerde gündemli sekreterya toplantıları yapar.
d) Sayman üye, bütçenin hazırlanmasına katılır, harcamaların yerli yerinde yapılmasını gözetir. İşletme Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmemesine Vakıf Yönetim Kurulu karar verir.

8- İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun 6. madde de belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmeye; İktisadi İşletmeyi her türlü resmi, özel, adli, kurum ve kuruluşlar, her türlü gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsile, hak ve çıkarlarını koruma ve kullanmaya; gerekli olan her türlü personeli çalıştırmaya ve işine son vermeye;her türlü ortaklık sözleşmesini yapmaya, işletme ve şirket kurmaya, her türlü taşınır ve taşınmazları almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, bankalardan, diğer kurum ve kuruluşlardan kredi almaya, vermeye, bankalardan hesap açmaya, kapatmaya, çek ve senet vermeye ve almaya, özel, yarı resmi ve resmi tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde tahsilat yapmaya, sicil ve ilgili mesleki kuruluşlarda tescil, kayıt, ilan vb. işleri yapmaya: vergi, sosyal sigorta, belediye ve diğer tüm resmi ve özel kurum mükellefiyetlerini yerine getirmeye, gerekli tahsilatları yapmaya, bütün bu konularla ilgili gerekli vekaletleri vermeye; genel olarak her hal ve şekilde iktisadi işletmeyi temsile ve tüm işlerini yürütmeye yetkili olmasına,

9- İktisadi İşletmenin Temsil ve İlzamı:

İktisadi İşletmeyi, İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun temsil etmesine, bu sıfatla Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte ve diğer yönetim kurulu üyelerinden biri olmak üzere an az 2 (iki) imza ile temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

10- İktisadi İşletmenin Muhasebesi:

İktisadi İşletme için vakıftan ayrı bir bütçe ve muhasebe planı hazırlanıp uygulanmasına, muhasebe defteri ve kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı uygulanmak üzere yasa ve yönetmeliklere uygun olarak tutulmasına, gerekli banka hesapları açılmasına,

11- İktisadi İşletmenin Bütçe ve Bilançosu:

İktisadi İşletmenin her takvim yılı hazırlanacak ek bütçelerin İktisadi İşletme Yönetim Kurulu tarafından Vakıf Yönetim Kurulu’na onaylanmak üzere getirilmesine ve onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesine, her takvim yılı için düzenlenecek olan yıllık bilanço, izleyen yılın şubat ayı sonuna değin Vakıf Yönetim Kuruluna onaylanmak üzere getirilmesine, bilançonun onaylanması ile İktisadi İşletme Yönetim Kurulu ile diğer ilgililerin aklanmış olmasına,

12- İktisadi İşletme Yönetmeliği:

Vakıf Yönetim Kurulu’nca kabul edilen yönetmelik uyarınca İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun gerekli kararı almasına, gerekli hallerde ek yönetmeliklerin yapılmasına ve uygulanmasına,

13- İktisadi İşletmenin Denetimi:

İktisadi İşletmeyi idari ve mali yönden denetlemeye Vakıf Denetleme Kurulu’nun yetkili olmasına,

14- Yasal Hükümler:

İktisadi İşletme kuruluş kararında ve yönetmelikte açıklık bulunmayan hallerde vakıf senedi, 903 sayılı yasa ve bu yasa hükümlerine göre çıkarılan Vakıflar hakkında tüzük hükümlerinin uygulanmasına,

15- Tescil ve İlan:

Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı Yönetim Kurulu’nun, İktisadi İşletme ile Yönetim Kurulu’nun görevlendirme ve görevden alma kararları ile İktisadi İşletme Şubelerini açma ve kapatma kararlarının Ticaret Siciline tescil ettirilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine,

16- İktisadi İşletmenin Feshi:

İktisadi İşletmenin feshine Vakıf Yönetim Kurulu’nun karar vermesine, fesih halinde İktisadi İşletmenin bütün mal varlığı, hakları, alacakları, borçlarıyla birlikte vakfa devredilmesine,

17- İktisadi İşletme Yönetim Kurulu’nun Oluşumu:

İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Başkanlığına T.C. uyruklu Çanakkale ili Merkez Güzelyalı Köyü Tusan Otel adresinde ikamet eden Enver Sadık Yılmaz’ın, İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Sekreter üyeliğinin T.C. uyruklu, Cevatpaşa Mah. Gazi Bulvarı No:17/10 Çanakkale adresinde oturan Mustafa Sevim’in, İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine, T.C. uyruklu Çanakkale Merkez, Balıkesir Cad.Baksı Apt. No:…. İkamet eden Ekin Kozal’ın karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreliğine atanmasına karar verildi.

20.05.2007